Verejné obstarávanie – Maľby a opravy povrchov 2021/2022

Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru vyhlasuje výzvu na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou

Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru
Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
vyhlasuje


V Ý Z V U 


na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou(ďaľej ako „súťaž“ alebo „prieskum trhu“) v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďaľej ako „ZVO“)

 

Zadávacie podmienky k predmetu zákazky: 
Maľby a opravy povrchov tried, učební, kabinetov a toaliet – 6. poschodie budova “A” Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave.

 

Viac informácií nájdete v dokumentoch ktoré sú pripravené na stiahnutie na tejto stránke.