Ing. Alžbeta Balogová

zástupkyňa riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety // balogova.alzbeta@supkaba.sk