História a profil školy

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave je najstaršou výtvarnou umeleckou školou na Slovensku.

Škola vznikla ako Škola umeleckých remesiel a jej zriaďovateľom bola Obchodná a priemyselná komora mesta Bratislavy. Svoju výuku ŠUR začala v školskom roku 1928/1929 otvorením kurzov kreslenia a reklamy. Metodikou a zameraním programu škola vedome nadviazala na nový európsky prúd, ktorý vytýčil avantgardný nemecký Bauhaus.


Zakladateľom, organizátorom a prvým riaditeľom Školy umeleckých remesiel sa stal Josef Vydra, historik a teoretik ľudového umenia, významný etnograf a pedagóg. Spolu s ním tu svoje schopnosti a skúsenosti odovzdávali osobnosti slovenskej a českej umeleckej avantgardy: Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, Jaromír Funke, Ladislav Kožehuba, Karel Plicka, František Tröster, Júlia Horová, František Reichental, Zdeněk Rossmann, Ferdinand Hrozinka a ďalší. Nové vyučovacie metódy dopĺňali prednášky renomovaných európskych osobností. Uskutočnil sa cyklus prednášok László Moholy-Naga, Jana Tschicholda, Hannesa Meyera, Ernő Kállaia, Karel Teigeho, Ladislav Sutnára. Škola umeleckých remesiel pôsobila až do roku 1938, keď po nástupe fašizmu bola jej činnosť zrušená. Po skončení vojny sa ukázala potreba zriadiť Školu umeleckého priemyslu. Činnosť školy sa obnovuje v budove bývalého Evanjelického lýcea na Palisádach 51. Postupne sa menil názov, charakter i programové zameranie školy a jej vývoj neustále pokračuje aj v súčasnosti. Študijné odbory sa v škole otvárali postupne tak, ako to vyžadovali požiadavky praxe. V roku 1993 sa názov školy zmenil na Školu úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru.


Škola umeleckého priemyslu Josefa Vydru je opätovne jej staro-nový názov školy, ktorý charakterizuje súčasnú koncepciu a poslanie školy. Terajší program školy nadväzuje na progresívne a avantgardné ideové odkazy Školy umeleckých remesiel a vytvára základnú osnovu poslania súčasnej Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru. Škola má v súčasnosti tieto študijné odbory: propagačné výtvarníctvo, grafický dizajn, priemyseľný dizajn, fotografický dizajn, keramický dizajn, dizajn a tvarovanie dreva, kameňosochárstvo, textilný dizajn, konzervátorstvo a reštaurátorstvo a propagačná grafika. Štúdium je 4-ročné a končí sa maturitnou skúškou. Učebné plány pozostávajú zo všeobecnovzdelávacích predmetov a z odborných predmetov. Učivo sa špecifikuje v jednotlivých študijných odboroch s dôrazom na syntézu teoretických remeselno-technických a výtvarno-odborných znalostí. Žiaci sú vedení k samostatnému riešeniu úloh, aby už v priebehu štúdia získali potrebnú výtvarnú i remeselnú úroveň. Ťažisko pritom zostáva na rozvíjaní invencie a tvorivého potenciálu. Umelecká individualita pedagógov školy je nevyhnutným predpokladom tvorivej atmosféry a kvality školy.


Počas svojho pôsobenia škola vychovala niekoľko generácií významných umelcov a odborníkov, ktorí sa nemalou mierou zaslúžili o rozvoj umeleckého diania na Slovensku a priblížili ho svetu. Sú to také významné osobnosti ako výtvarníci Albín Brunovský, Andrej Rudavský, Jozef Jankovič, Anton Cepka, Vladimír Popovič, Vladimír Gažovič, Július Koller, Stano Filko, Rudolf Fila, Jozef Bednárik, Róbert Bielik, Daniel Brogyányi, Albín Brunovský, Daniel Brunovský, Matuš Cepka, Judita Csáderová, Ivan Csudai, Michal Czinege, Dávid Čársky, Michal Černušák, Antoš Čierny, Jana Farmanová, Milan Frenčík, Veronika Filová-Rónaiová, Mária Fulková, Juraj Gavula, Martin Gerbóc, Jozef Gertli-Danglár, Ladislav Guderna, Ašot Haas, Boris Hanečeka, Elo Havetta, Milota Havránková, Vladimír Havrilla, Jurah Herz, Pavol Hlôška, Xénia Hoffmeisterová, Táňa Hojčová, Jana Hojstričová, Ľudovít Hološka, Roman Hrčka, Viliam Chmel, Eva Chmelová, Svetozár Ilavský, Róbert Jančovič, Jozef Jankovič, Martin Kállay, Jaroslav Kočiš, Peter Kľúčik, Vojtech Kolenčík, Tamara Kolenčíková-Klimová, Patrik Kovačovský, Martin Kubina, Jozef Kurinec, Ľubica Lauffová, Ľubomír Longauer, Róbert Makar, Erna Masarovičová, Ľubomír Mikle, Zuzana Mináčová, Svetozár Mydlo, Dušan Nágel, Peter Ondrejička, Peter Ondrušek, Marek Ormandík, Viktor Oravec, Ladislav Pagáč, Milan Pagáč, Ambróz Pajdlhauser, Zora Palová, Pavol Tóth, Vladimír Popovič, Anton Podstranský, Peter Roller, Andrej Rudavský, Júlia Sabová, Dorota Sadovská, Milan Sládek, Tono Stano, Ján Striež, Ján Šicko, Martin Štrba, Miro Švolík, Rastislav Trizma, Miroslav Trubač, Emoke Vargová, Ivica Vidrová-Langerová, Aleš Votava, Michal Zdravecký, režiséri Juraj Herz, Juraj Jakubisko, Jozef Bednárik, Elo Havetta, mím Milan Sládek, herečka Zdena Studenková, scénografi Ján Zavarský, Aleš Votava,  a ďalší.