pedagógovia / vedenie školy

Kódy študijných odborov >
8641M Propagačné výtvarníctvo
8616M Dizajn a tvarovanie dreva
8606M Fotografický dizajn
8619M Keramický dizajn
8604M Grafický dizajn
8602M Priemyselný dizajn
8656M Kameňosochárstvo
8609M Textilný dizajn
8651M01 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo
8261M Digitálna maľba
8207Q Sklársky dizajn

Vedenie školy

Mgr. Slávka Kosnáčová

zástupkyňa riaditeľa pre teoretické predmety, matematika, fyzika // kosnacova.slavka@supkaba.sk

Mgr. art. Roman Hrčka, ArtD.

zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety,
odborný pedagóg // hrcka.roman@supkaba.sk

Pedagogický zbor

8641M Propagačné výtvarníctvo

8616M Dizajn a tvarovanie dreva

8606M Fotografický dizajn

Mgr. art. Zuzana Kmeťová

odborná pedagogička // kmetova.zuzana@supkaba.sk

8619M Keramický dizajn

MgA. Milan Hanko

vedúci študijného odboru, odborný pedagóg // hanko.milan@supkaba.sk

8604M Grafický dizajn

8602M Priemyselný dizajn

Mgr. Jaroslav Tomaščík

vedúci študijného odboru, odborný pedagóg // tomascik.jaroslav@supkaba.sk

doc. Mgr. Miroslav Debnár

odborný pedagóg // debnar.miroslav@supkaba.sk

Mgr. art. Ivan Luknár, ArtD.

odborný pedagóg // luknar.ivan@supkaba.sk

8656M Kameňosochárstvo

Mgr. art. Štefan Oslej

vedúci študijného odboru, odborný pedagóg // oslej.stefan@supkaba.sk

Mgr. art. Peter Pohanka

odborný pedagóg // pohanka.peter@supkaba.sk

Mgr. art. Nóra Ružičková, ArtD.

odborná pedagogička // ruzickova.nora@supkaba.sk

Mgr. art. Roman Hrčka, ArtD.

zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety,
odborný pedagóg // hrcka.roman@supkaba.sk

8609M Textilný dizajn

Mgr. art. Kamila Zuščáková

odborná pedagogička // zuscakova.kamila@supkaba.sk

8651M01 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo

8261M Digitálna maľba

Mgr. art. Dávid Marcin

vedúci študijného odboru, odborný pedagóg // marcin.david@supkaba.sk

Pomaturitné štúdium

8207Q Sklársky dizajn

Ing. Erika Školárová

odborná pedagogička //

Mgr. Miloš Horváth, PhD.

odborný pedagóg // horvath.milos@supkaba.sk

Kabinet všeobecnovzdelávacích predmetov

Mgr. Klára Ufnárová

telesná výchova // ufnarova.klara@supkaba.sk

Mgr. Karin Hronská

anglický jazyk // hronska.karin@supkaba.sk

Mgr. Jana Fabiánová

matematika, fyzika, biológia // fabianova.jana@supkaba.sk

Mgr. Jana Tenczer Juránková

dejny výtvarnej kultúry, anglický jazyk // tenczer.jana@supkaba.sk

Mgr. Slávka Molnárová

dejepis, občianska náuka, etická výchova // molnarova.slavka@supkaba.sk

Mgr. Slávka Kosnáčová

zástupkyňa riaditeľa pre teoretické predmety, matematika, fyzika // kosnacova.slavka@supkaba.sk

Mgr. Martin Jakubčo

dejny výtvarnej kultúry, dejepis // jakubco.martin@supkaba.sk

Mgr. Eva Rábarová

anglický jazyk // chovancova.eva@supkaba.sk

PaedDr. Ján Dragúň

telesná a športová výchova // dragun.jan@supkaba.sk

Výchovné poradenstvo

Mgr. Pavol Gažo

konzultácie každú stredu od 11.40 do 14.15 // gazo.pavol@supkaba.sk

Erasmus+