pedagógovia / vedenie školy

Kódy študijných odborov >
8641M Propagačné výtvarníctvo
8616M Dizajn a tvarovanie dreva
8606M Fotografický dizajn
8619M Keramický dizajn
8604M Grafický dizajn
8602M Priemyselný dizajn
8656M Kameňosochárstvo
8609M Textilný dizajn
8651M01 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo
8261M Digitálna maľba
8207Q Sklársky dizajn

Vedenie školy

Ing. Alžbeta Balogová

zástupkyňa riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety // balogova.alzbeta@supkaba.sk

Mgr. art. Roman Hrčka, ArtD.

zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety,
odborný pedagóg // hrcka.roman@supkaba.sk

Pedagogický zbor

8641M Propagačné výtvarníctvo

8616M Dizajn a tvarovanie dreva

8606M Fotografický dizajn

8619M Keramický dizajn

8604M Grafický dizajn

8602M Priemyselný dizajn

8656M Kameňosochárstvo

akad. mal. Jozef Hrvoľ

vedúci študijného odboru

Mgr. art. Nóra Ružičková, ArtD.

odborná pedagogička // ruzickova.nora@supkaba.sk

Mgr. art. Roman Hrčka, ArtD.

zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety,
odborný pedagóg // hrcka.roman@supkaba.sk

8609M Textilný dizajn

8651M01 Konzervátorstvo a reštaurátorstvo

8261M Digitálna maľba

Pomaturitné štúdium

8207Q Sklársky dizajn

Kabinet všeobecnovzdelávacích predmetov

Ing. Alžbeta Balogová

zástupkyňa riaditeľa školy pre všeobecnovzdelávacie predmety // balogova.alzbeta@supkaba.sk

PaedDr. Simona Rášiová

telesná a športová výchova, biológia // rasiova.simona@supkaba.sk

Mgr. Jana Tenczer Juránková

dejny výtvarnej kultúry, anglický jazyk // tenczer.jana@supkaba.sk

Mgr. Slávka Molnárová

dejepis, občianska náuka, etická výchova // molnarova.slavka@supkaba.sk

Mgr. Martin Jakubčo

dejny výtvarnej kultúry, dejepis // jakubco.martin@supkaba.sk

Mgr. Eva Rábarová

anglický jazyk // chovancova.eva@supkaba.sk

PaedDr. Ján Dragúň

telesná a športová výchova // dragun.jan@supkaba.sk

Mgr. Ľudmila Doležalová

telesná a športová výchova, biológia // dolezalova.ludmila@supkaba.sk

Mgr. et Ing. Eva Klepáčová

odborná pedagogička, náboženská výchova // klepacova.eva@supkaba.sk

Výchovná poradkyňa

Mgr. Ľudmila Doležalová

konzultácie každú stredu od 9.45 do 10.30 // dolezalova.ludmila@supkaba.sk

Erasmus+