Občianske združenie

Pre štúdium na jednotlivých odboroch Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru je charakteristický veľký podiel práce s rôznym technickým a materiálovým vybavením, ktorého ceny sú neúmerne vysoké vzhľadom na finančné možnosti školstva. Na vytvorenie materiálnych podmienok pre dosahovanie čo najlepších výsledkov pri teoretickej a odbornej príprave študentov vzniklo pri škole občianske združenie „ŠUPKA“.

V prípade záujmu o finančnú podporu výuky na našej škole, prosíme použite nasledovné údaje:

názov: ŠUPKA
právna forma: Občianske združenie
banka: VÚB, pobočka Borská 3, 841 04 Bratislava
názov účtu: ŠUPKA
číslo účtu: 150636012
kód banky: 0200
IBAN: SK6402000000000150636012
SWIFT, BIC: SUBASKBX
sídlo: Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
IČO: 31772269
DIČ: 2021396531
štatutárna zástupkyňa:

Ing. Lenka Križanová / ekonomka_suvba@centrum.sk2% z dane
Časové lehoty pre tých, ktorí chcú poukázať % zo zaplatenej dane:

15. 1. 2020 – Komora notárov SR zverejní definitívny Zoznam prijímateľov 2% na rok 2019

15. 2. 2020 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb

31. 3. 2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane (3% v prípade dobrovoľníkov).

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

31. 3. 2020 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2% z dane –POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2019 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

30. 4. 2020 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane)
Tlačivá pre zamestnancov, ktorí chcú darovať 2% z dane pre o.z.Šupka:

Všetko k 2% z dane nájdete na stránke www.rozhodni.sk

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov tu

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane tu

Tlačivá najdete aj na stránke: www.rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/