Fotografický dizajn

vedenie študijného odboru >
Mgr. art. Jaroslav Žiak

pedagógovia >
Mgr. art. Šipöcz Ján
MgA. Lea Lovišková
Mgr. art. Eva Benková

Základy oddelenia siahajú do 30. rokov, keď v názorovej orientácii na program Bauhausu pôsobili na vtedajšej Škole umeleckých remesiel v Bratislave osobnosti modernej fotografickej tvorby ako Jaromír Funke, Ladislav Kožehuba, Karel Plicka. V povojnovom období sa vo výučbe na oddelení nadväzuje na tento trend, pravda, v otvorenej výtvarno-pedagogickej koncepcii a aktuálnosti potrieb s cieľom akceptovať nové technológie, postupy a technické možnosti.

V súčasnosti sa program fotografického oddelenia delí na dva hlavné celky: fotografický dizajn a fotografickú tvorbu. Prvý a druhý ročník, to sú základy výtvarnej abecedy, zvládnutie fotografických technológií a základné práce s fotografickými prístrojmi s cieľom zdokonaliť sa v remeselnej zručnosti. V predmete výtvarná príprava sa u žiakov rozvíjajú invenčné, asociačné a koncepčné schopnosti. Cvičeniami si osvojujú celú škálu výrazových prostriedkov fotografie, učia sa vnímať svet očami fotografa, primerane ho zobraziť.

V treťom a štvrtom ročníku žiaci riešia samostatné úlohy fotografického dizajnu, v ktorých spájajú fotografický obraz s písmom, značkou a kresbou do výsledného artefaktu. Ide o bohaté spektrum tém, ktoré rešpektujú súčasné spoločenské potreby a požiadavky praxe, zohľadňujú individuálne danosti žiakov. Spracúvajú sa napr. tieto úlohy: ilustrácia, plagát, kalendár, pohľadnica, katalóg, reklamná fotografia, fotografická publikácia, obal spotrebného tovaru… V rámci fotografickej tvorby sa samostatne riešia úlohy ako reportážne cvičenia, dokumentárne publikácie a inscenovaná fotografia. Ako podporné médiá sa využívajú práce na počítači, základy kinematografie a videa.

Výučba smeruje k profesionálnemu uplatneniu našich absolventov v odbornej praxi. Šírka ich všeobecnej a odbornej prípravy im umožňuje úspešne pokračovať aj v štúdiu na vysokých školách príslušného zamerania (famu, všvu, všmu…)..