Grafický dizajn

vedúca oddelenia >
Mgr. art. Mária Čorejová

pedagógovia >
Mgr. art. Andrea Andreutti
Mgr. art. Richard Kučera Guzmán
Mgr. art. Michal Chrastina
Mgr. art. Miroslava Rudášová
Mgr. art. Veronika Kočišová
Mgr. art. Dávid Marcin
Mgr. Pavla Šoltisová

Grafický dizajn je študijný odbor, ktorý vznikol v roku 2016 na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave a voľne nadviazal na odbor Propagačná grafika. Štúdium vytvára pre študentov zázemie na samostatnú tvorbu v oblasti grafického dizajnu a pripravuje ich pre aktuálne potreby súčasnosti. V procese 4-ročného denného štúdia ponúka tento odbor v prvých rokoch základné znalosti v oblasti tvorby výtvarného diela – kompozíciu obrazu, prácu s farbou, štylizáciu, tvorbu písma, základy anatomickej kresby a proporcionality. Okrem prác, v ktorých sa študent oboznamuje s rôznymi výtvarnými technikami, sa v priebehu štúdia bližšie zoznámi s programami pre dizajnérsku tvorbu. Postupne sa učí používať jednotlivé typy programov. V nižších ročníkoch pracuje s rastrovou grafikou a fotografiou, neskôr svoje poznatky skĺbi so znalosťami vektorovej grafiky. Vo vyšších ročníkoch sa učí vytvárať tlačoviny a venuje sa knižnej tvorbe, ako aj klasickým grafickým technikám a ilustrácii. Kladie sa tiež dôraz na premýšlanie v digitálnom dizajne, študent sa učí ako pracovať s UI Dizajnom. Taktiež absolvuje pokročilejšiu výuku práce s fotografiou, animáciou, videom a ďalšími digitálnymi médiami, pričom dôraz je kladený na rozvíjanie vlastnej kreativity a kritického myslenia.


Cieľom štúdia odboru grafický dizajn je osvojenie si vedomostí a zručností, ktoré zahŕňajú požiadavky na grafického dizajnéra v súčasnosti. Po absolvovaní štúdia je študent schopný individuálne tvoriť a prezentovať vlastnú tvorbu, ako aj pracovať v kreatívnom tíme. Absolvent má po štúdiu na odbore Grafický dizajn adekvátne znalosti a schopnosti pre prácu v grafickom štúdiu, reklamnej, mediálnej či vizuálnej agentúre.