Grafický dizajn

vedúca oddelenia >
Mgr. art. Mária Čorejová

pedagógovia >
Mgr. art. Andrea Andreutti
Mgr. art. Richard Kučera Guzmán
Mgr. art. Miroslava Rudášová
Mgr. art. Veronika Kočišová
Mgr. Pavla Šoltisová

Grafický dizajn je študijný odbor, ktorý vznikol v roku 2016 na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave a voľne nadviazal na odbor Propagačná grafika. Štúdium vytvára pre študentov zázemie na samostatnú tvorbu v oblasti grafického dizajnu a pripravuje ich pre aktuálne potreby súčasnosti. V procese 4-ročného denného štúdia ponúka tento odbor v prvých rokoch základné znalosti v oblasti tvorby výtvarného diela – kompozíciu obrazu, prácu s farbou, štylizáciu, tvorbu písma, základy anatomickej kresby a proporcionality. Okrem prác, v ktorých sa študent oboznamuje s rôznymi výtvarnými technikami, sa v priebehu štúdia bližšie zoznámi s programami pre dizajnérsku tvorbu. Postupne sa učí používať jednotlivé typy programov. V nižších ročníkoch pracuje s rastrovou grafikou a fotografiou, neskôr svoje poznatky skĺbi so znalosťami vektorovej grafiky. Vo vyšších ročníkoch sa učí vytvárať tlačoviny a venuje sa knižnej tvorbe, ako aj klasickým grafickým technikám a ilustrácii. Kladie sa tiež dôraz na premýšlanie v digitálnom dizajne, študent sa učí ako pracovať s UI Dizajnom. Taktiež absolvuje pokročilejšiu výuku práce s fotografiou, animáciou, videom a ďalšími digitálnymi médiami, pričom dôraz je kladený na rozvíjanie vlastnej kreativity a kritického myslenia.


Cieľom štúdia odboru grafický dizajn je osvojenie si vedomostí a zručností, ktoré zahŕňajú požiadavky na grafického dizajnéra v súčasnosti. Po absolvovaní štúdia je študent schopný individuálne tvoriť a prezentovať vlastnú tvorbu, ako aj pracovať v kreatívnom tíme. Absolvent má po štúdiu na odbore Grafický dizajn adekvátne znalosti a schopnosti pre prácu v grafickom štúdiu, reklamnej, mediálnej či vizuálnej agentúre.