Kritériá talentových prijímacích skúšok pre školský rok 2024/2025

Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave podľa § 65, ods. 1, pís. a) zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňuje pre záujemcov o štúdium v 1. ročníku školského roka 2024/2025 nasledujúce informácie o prijímacích skúškach. V zmysle platnej legislatívy sa na študijné odbory 86 škôl umeleckého priemyslu, prijímajú uchádzači na základe overenia špeciálnych schopností, zručností a nadania (talentová skúška)

Kód školy na prihláške 030775329

Na základe doručenej prihlášky pozve riaditeľ Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru každého uchádzača na talentovú skúšku. V pozvánke bude zverejnený presný časový harmonogram prijímacieho konania, organizačné pokyny a potrebné výtvarné pomôcky, ktoré si uchádzač prinesie so sebou.

Škola zabezpečí výkresy, predlohy, modelovací materiál atď. Prijímacia talentová skúška sa uskutoční v jeden deň a bude pre všetky študijné odbory rovnaká. Uchádzačom budú pridelené osobné kódy - talentová skúška je anonymná. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na stránke školy [url=http://www.supkaba.sk]http://www.supkaba.sk[/url], na EduPage a na výveske vstupných dverí.

 

Prijímacie konanie na štúdium na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave pozostáva z troch kategórií:


A.   Zohľadnenie doterajších vzdelávacích výsledkov v ZŠ (priemer známok z predmetov SJL, ANJ a DEJ z 8. a 9. ročníka)

B.    Z troch tém talentovej skúšky:


1. Kresba - vecná štúdia podľa predlohy (zátišie), čas na úlohu 2 x 45 minút Hodnotí sa nápaditosť pri zostavení zátišia, správne umiestnenie kompozície do formátu, vyjadrenie proporcií, kresebné stvárnenie štruktúry a textúry povrchov rôznych materiálov, modelácia - tieňovanie jednotlivých prvkov.

2. Fantazijná úloha - farebná kompozícia, čas na úlohu 2 x 45 minút (ľubovoľnou farebnou technikou - akvarel, tempera, pastel a pod.) Hodnotí sa kompozícia na danej ploche, predstavivosť, invenčnosť a farebné cítenie.

3. Modelovanie, čas na úlohu 2 x 45 minút Hodnotí sa kompozícia, invenčnosť, schopnosť pracovať s daným materiálom, cit pre plastickosť a proporcionalitu.


C. Z hodnotenia úrovne portfólia domácich výtvarných prác predložených uchádzačom.

 

Bodové hodnotenie prijímacieho konania

 

A.    prospech - max. 24 bodov = K5 (priemer známok z predmetov SJL, ANJ, DEJ z 8. a 9. ročníka ZŠ)

B.    talentová skúška

1. úloha - max. 30 bodov = K1

2. úloha - max. 30 bodov = K2

3. úloha - max. 30 bodov = K3

C.    portfólio domácich prác - max. 30 bodov = K4


Uchádzač môže získať v prijímacom konaní maximálne 144 bodov a minimálne 45 bodov

Vyhodnocovací výraz: K1 + K2 + K3 + K4 > =36 + K5=VPB /VPB = výsledný počet bodov/

/K1, K2, K3, K4, K5 ˃ = 9/

 

V prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov rozhodujú o poradí získané body za kategóriu B. (tri úlohy talentovej skúšky) a C. (portfólio domácich prác)

Uchádzač, ktorý na základe výsledkov prijímacej skúšky nebol prijatý na vzdelávanie v odbore vzdelávania uvedenom v prihláške na vzdelávanie len z dôvodu naplnenia počtu miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, môže byť v príslušnej strednej škole podľa zákona  č.245/2008 Z.z. (školský zákon), § 68, odsek 6 prijatý na vzdelávanie v odbore vzdelávania z rovnakej skupiny, ktorý nebol uvedený v prihláške na vzdelávanie, na nenaplnený počet miest, ak forma, obsah a rozsah prijímacej skúšky na vzdelávanie v tomto odbore vzdelávania sú rovnaké ako forma, obsah a rozsah absolvovanej prijímacej skúšky. O prijatie na vzdelávanie v alternatívnom študijnom odbore môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača požiadať do dvoch pracovných dní od termínu zverejnenia výsledkov prijímacej talentovej skúšky.

Ak by sa niektorý uchádzač v zmysle legislatívy nemohol zúčastniť na prijímacom konaní, musí to oznámiť riaditeľovi Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru najneskôr v deň skúšky do 8.00 hod. Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru stanoví v súlade s so znením novely zákona č. 415/20021 Z.z. s účinnosťou od 1.1.2022 náhradný termín a v celkovom vyhodnotení bude rezervovať miesto pre tohto uchádzača. Rodič alebo zákonný zástupca každého uchádzača dostane rozhodnutie riaditeľa Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru o prijatí alebo neprijatí na štúdium.

 

Kritériá platia od 28.11.2023

akad. mal. Milan Pagáč riaditeľ Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru

Bratislava 28.11.2023