Prijímacia talentová skúška /// 2023/2024

Predbežný termín prijímacej talentovej skúšky
1. termín – 2. máj 2023 (utorok) 
2. termín – 11. máj 2023 (štvrtok)


Termín doručenia prihlášky na talentové skúšky – 20. marec 2023


Kritériá talentových prijímacích skúšok 
pre školský rok 2023/2024

Termíny sú stanovené v súlade s novelou školského zákona č. 415/20021 Z.z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 s účinnosťou od 1. 1. 2023


Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave podľa § 65, ods. 1, pís. a) zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňuje pre záujemcov o štúdium v 1. ročníku školského roka 2023/2024 nasledujúce informácie o prijímacích skúškach. V zmysle platnej legislatívy sa na študijné odbory 86 škôl umeleckého priemyslu, prijímajú uchádzači na základe overenia špeciálnych schopností, zručností a nadania (talentová skúška)


Kód školy na prihláške 030775329 

študijné odbory kód  prijímame
priemyselný dizajn 8602 M   9 žiakov
grafický dizajn 8604 M   16 žiakov
fotografický dizajn 8606 M   8 žiakov
textilný dizajn 8609 M   9 žiakov
dizajn a tvarovanie dreva 8616 M   8 žiakov
keramický dizajn 8619 M   9 žiakov
propagačné výtvarníctvo 8641 M   9 žiakov
konzervátorstvo a reštaurátorstvo 8651 M 01   8 žiakov
kameňosochárstvo 8656 M   7 žiakov
digitálna maľba 8627 M   8 žiakov

 

 

Prihlášku ako aj všetky ostatné potrebné dokumenty nájdete na stiahnutie v ľavej spodnej časti tejto stránky

Na základe doručenej prihlášky pozve riaditeľ Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru každého uchádzača na talentovú skúšku. V pozvánke bude zverejnený presný časový harmonogram prijímacieho konania, organizačné pokyny a potrebné výtvarné pomôcky, ktoré si uchádzač prinesie so sebou. Škola zabezpečí výkresy, predlohy, modelovací materiál atď. Prijímacia talentová skúška sa uskutoční v jeden deň a bude pre všetky študijné odbory rovnaká. Uchádzačom budú pridelené osobné kódy - talentová skúška je anonymná.

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené 19. mája 2023 na stránke školy www.supkaba.sk, na EDUPAGE a na výveske vstupných dverí.

 

Prijímacie konanie na štúdium na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave pozostáva z troch kategórií:


A. Zohľadnenie doterajších vzdelávacích výsledkov v ZŠ (body za známky z predmetov SJL, ANJ a DEJ z 8. a 9. ročníka)


B. Z troch tém talentovej skúšky:


1. Kresba - vecná štúdia podľa predlohy (zátišie),  čas na úlohu 2 x 45 minút

Hodnotí sa nápaditosť pri zostavení zátišia, správne umiestnenie kompozície do formátu, vyjadrenie proporcií, kresebné stvárnenie štruktúry a textúry povrchov rôznych materiálov, modelácia - tieňovanie jednotlivých prvkov.

2. Fantazijná úloha - farebná kompozícia, čas na úlohu 2 x 45 minút (ľubovoľnou farebnou technikou - akvarel, tempera, pastel a pod.)

Hodnotí sa kompozícia na danej ploche, predstavivosť, invenčnosť a farebné cítenie.

3. Modelovanie, čas na úlohu 2 x 45 minút

Hodnotí sa kompozícia, invenčnosť, schopnosť pracovať s daným materiálom, cit pre plastickosť a proporcionalitu.


C. Z hodnotenia úrovne portfólia domácich výtvarných prác predložených uchádzačom.


 

Bodové hodnotenie prijímacieho konania

A. prospech - max. 24 bodov = K5 (body za známky z predmetov SJL, ANJ, DEJ z 8. a 9. ročníka ZŠ)

B. talentová skúška 

            1. úloha - max. 30 bodov = K1

            2. úloha - max. 30 bodov = K2

            3. úloha - max. 30 bodov = K3

C. portfólio domácich prác - max. 30 bodov = K4

Uchádzač môže získať v prijímacom konaní maximálne 144 bodov a min 45 bodov

Vyhodnocovací výraz:   
K1 + K2 + K3 + K4 > =36 + K5=VPB
/VPB = výsledný počet bodov/
/K1, K2, K3, K4, K5 ˃ = 9/

V prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov rozhodujú o poradí získané body za kategóriu B. (tri úlohy talentovej skúšky) a C. (portfólio domácich prác)

Ak by sa niektorý uchádzač v zmysle legislatívy nemohol zúčastniť na prijímacom konaní, musí to oznámiť riaditeľovi Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru najneskôr v deň skúšky do 8.00 hod. Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru stanoví v súlade s so znením novely zákona č. 415/20021 Z.z. s účinnosťou od 1. 1. 2022 náhradný termín a v celkovom vyhodnotení bude rezervovať miesto pre tohto uchádzača.

Rodič alebo zákonný zástupca každého uchádzača dostane rozhodnutie riaditeľa Školy umelecké priemyslu Josefa Vydru o prijatí alebo neprijatí na štúdium. 

Riaditeľ školy Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru si vyhradzuje právo zmeniť prezenčnú formu talentovej skúšky na dištančnú, na základe vývoja epidemiologickej situácie v SR alebo nariadenia ministerstva školstva.


 

 

Informácie rodičom k prijímaciemu konaniu 

z podkladov MŠ SR: Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a FAQ

 

Prihlášku možno podať

→ elektronicky prostredníctvom školského informačného systému EDUPAGE

→ v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaS (Prihláška.pdf), od 1. januára 2022 platná iba s podpisom oboch zákonných zástupcov, ktorú zákonný zástupca odošle poštou alebo osobným podaním. Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa títo dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden z nich a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (Vyhlásenie.pdf) alebo keď nie je možné zabezpečiť podpis oboch zákonných zástupcov (Česté vyhlásenie.pdf)

→ prihlášku na strednú školu nie je možné podať v zoskenovanej podobe prostredníctvom e-mailu!

 

Povinnými  prílohami prihlášky sú

→ správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako 2 roky, ktorú predkladá uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,

→ kópie vysvedčení z posledných štyroch ročníkov spolu so žiadosťou o prestup v prípade uchádzačov z osemročných gymnázií a iných stredných škôl (Žiadosť o prestup.pdf).

 

Po zverejnení výsledkov prijímacieho konania

→ zákonný zástupca najneskôr do 24. mája 2023 na príslušnom tlačive písomne potvrdí  škole prijatie na vzdelávanie cez EDUPAGE, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, osobne alebo zaslaním poštou (Potvrdenie o nastúpení.pdf),

→ zákonný zástupca sa môže proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí odvolať v lehote do 5 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.