Prijímacia talentová skúška

Prijímacie konanie prebehne po usmernení Ministerstvom školstva v súvislosti s epidemiologickou situáciou.

Aktuálne informácie sú predbežné a môžu sa meniť v závislosti od vývoja pandemickej situácie.

Termín prijímacej talentovej skúšky 
5. – 7. máj 2021. 

Prijímacia talentová skúška sa uskutoční v jeden deň a bude pre všetky študijné odbory bude rovnaká.

Prijímacie konanie na štúdium na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru pozostáva:


A. zo zohľadnenia doterajších vzdelávacích výsledkov v ZŠ


B. z 3 tém talentovej skúšky:

1.   Kresba - vecná štúdia podľa predlohy

Hodnotí sa nápaditosť pri zostavení zátišia, správne umiestnenie kompozície do formátu, vyjadrenie proporcií, kresebné stvárnenie štruktúry a textúry rôznych materiálov, modelácia - tieňovanie jednotlivých prvkov.

2. Fantazijná úloha - farebná kompozícia (ľubovoľnou farebnou technikou - akvarel, tempera, pastel ap.)

Hodnotí sa kompozícia na danej ploche, predstavivosť, invenčnosť a farebné cítenie.

3. Modelovanie

Hodnotí sa kompozícia, invenčnosť, schopnosť pracovať s daným materiálom, cit pre plastickosť, proporcionalita.


C. zo zhodnotenia úrovne predloženého portfólia domácich výtvarných prác predložených uchádzačom.


Kód školy na prihláške 030775329 

študijné odbory kód   prijímame
priemyselný dizajn 8602 M   9 žiakov
grafický dizajn 8604 M   20 žiakov
fotografický dizajn 8606 M   9 žiakov
textilný dizajn 8609 M   9 žiakov
dizajn a tvarovanie dreva 8616 M   8 žiakov
keramický dizajn 8619 M   8 žiakov
propagačné výtvarníctvo 8641 M   9 žiakov
konzervátorstvo a reštaurátorstvo 8651 M 01   8 žiakov
kameňosochárstvo 8656 M   7 žiakov