Prijímacia talentová skúška

Prijímacie konanie prebehne po usmernení Ministerstvom školstva v súvislosti s epidemiologickou situáciou.

Aktuálne informácie sú predbežné a môžu sa meniť v závislosti od vývoja pandemickej situácie.

Termín prijímacej
talentovej skúšky 
I. termín - 6. máj 2021 (štvrtok) 
II. termín - 12. máj 2021 (streda)


Termín doručenia prihlášky na talentové skúšky – 16. apríl 2021.


Kritériá talentových prijímacích skúšok 
pre školský rok 2021/2022


Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave podľa § 65, ods. 1, pís. a) zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon) v znení neskorších predpisov zverejňuje pre záujemcov o štúdium v 1. ročníku školského roka 2021/2022 nasledujúce informácie o prijímacích skúškach. V zmysle platnej legislatívy sa na študijné odbory 86 škôl umeleckého priemyslu, prijímajú uchádzači na základe overenia špeciálnych schopností, zručností a nadania (talentová skúška).


 

Na základe doručenej prihlášky pozve riaditeľ Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru každého uchádzača na talentovú skúšku. V pozvánke bude zverejnený presný časový harmonogram prijímacieho konania, organizačné pokyny a potrebné výtvarné pomôcky, ktoré si uchádzač prinesie so sebou. Škola zabezpečí výkresy, predlohy, modelovací materiál atď. Prijímacia talentová skúška sa uskutoční v jeden deň a bude pre všetky študijné odbory rovnaká. Uchádzačom budú pridelené osobné kódy - talentová skúška je anonymná.

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené do dvoch pracovných dní po ukončení druhého termínu prijímacieho konania na stránke školy www.supkaba.sk, na EduPage a na výveske vstupných dverí.

Prijímacie konanie na štúdium na Škole umeleckého priemyslu Josefa Vydru v Bratislave pozostáva z troch kategórií:
 


A. Zohľadnenie doterajších vzdelávacích výsledkov v ZŠ (priemer známok z 8. a 9. ročníka)


B. Z troch tém talentovej skúšky:

1. Kresba - vecná štúdia podľa predlohy (zátišie), čas na úlohu 2 x 45 minút

Hodnotí sa nápaditosť pri zostavení zátišia, správne umiestnenie kompozície do formátu, vyjadrenie proporcií, kresebné stvárnenie štruktúry a textúry povrchov rôznych materiálov, modelácia - tieňovanie jednotlivých prvkov.

2. Fantazijná úloha - farebná kompozícia, čas na úlohu 2 x 45 minút (ľubovoľnou farebnou technikou - akvarel, tempera, pastel a pod.)

Hodnotí sa kompozícia na danej ploche, predstavivosť, invenčnosť a farebné cítenie.

3. Modelovanie, čas na úlohu 2 x 45 minút

Hodnotí sa kompozícia, invenčnosť, schopnosť pracovať s daným materiálom, cit pre plastickosť a proporcionalitu.


C. Z hodnotenia úrovne portfólia domácich výtvarných prác predložených uchádzačom.


 

Bodové hodnotenie prijímacieho konania

A. prospech (priemer známok z 8. a 9. ročníka ZŠ)  - max. 30 bodov = K5

B. talentová skúška 

            1. úloha - max. 30 bodov = K1

            2. úloha - max. 30 bodov = K2

            3. úloha - max. 30 bodov = K3

C. portfólio domácich prác - max. 30 bodov = K4

Uchádzač môže získať v prijímacom konaní maximálne 150 bodov a minimálne 30% v každom kritériu, teda min 45 bodov

Vyhodnocovací výraz:   
K1 + K2 + K3 + K4 > =36 + K5=VPB
/VPB = výsledný počet bodov/
/K1, K2, K3, K4, K5 ˃ = 9/

V prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov rozhodujú o poradí získané body za kategóriu B. (tri úlohy talentovej skúšky) a C. (portfólio domácich prác)

Uchádzačovi, ktorý splnil kritéria talentovej skúšky a v hodnotení skončil pod limitom prijímaného počtu žiakov na zvolený študijný odbor, môže byť ponúknuté štúdium na inom študijnom odbore, v ktorom bude voľné miesto.

Ak by sa niektorý uchádzač v zmysle legislatívy nemohol zúčastniť na prijímacom konaní, musí to oznámiť riaditeľovi Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru najneskôr v deň skúšky do 8.00 hod. Riaditeľ Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru stanoví v súlade s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2021/9113:1-A1810 zo dňa 4. januára 2021 náhradný termín. V celkovom vyhodnotení bude rezervovať miesto pre tohto uchádzača.

Rodič alebo zákonný zástupca každého uchádzača dostane rozhodnutie riaditeľa Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru o prijatí alebo neprijatí na štúdium. 

Riaditeľ školy Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru si vyhradzuje právo zmeniť prezenčnú formu talentovej skúšky na dištančnú, na základe vývoja epidemiologickej situácie v SR alebo nariadenia ministerstva školstva.

 


Kód školy na prihláške 030775329 

študijné odbory kód  prijímame
priemyselný dizajn 8602 M   9 žiakov
grafický dizajn 8604 M   18 žiakov
fotografický dizajn 8606 M   9 žiakov
textilný dizajn 8609 M   9 žiakov
dizajn a tvarovanie dreva 8616 M   8 žiakov
keramický dizajn 8619 M   8 žiakov
propagačné výtvarníctvo 8641 M   9 žiakov
konzervátorstvo a reštaurátorstvo 8651 M 01   8 žiakov
kameňosochárstvo 8656 M   7 žiakov

 

Tu sťahujete prihlášky na štúdium na strednej škole a pokyny na vypĺňanie v školskom roku 2020/2021