Propagačná grafika

vedúci študijného odboru > 
Mgr. art. Dávid Marcin

pedagógovia > 
Mgr. art. Veronika Kočišová 
Mgr. art. Veronika Ort-Mertlová
akad. mal. Milan Pagáč

Študijný odbor Propagačná grafika kombinuje štúdium vizuálnej komunikácie a grafickej umeleckej tvorby. Študenti sú vedení k chápaniu a využitiu výtvarno-estetických kvalít, medzi ktoré patrí aj formovanie kultúry každodenného života.

V odbornej príprave získavajú študenti Propagačnej grafiky zručnosti vo vecnej a figurálnej kresbe, v štylizácii, kompozícii a práci s farbami. Základy vizuálnej komunikácie vyžadujú porozumenie písmu a typografii aj postupné ovládanie grafických počítačových programov. V procese štúdia sa žiak oboznamuje s technikami umeleckej grafickej tvorby – tlače z výšky, plochy, hĺbkotlač ako aj digitálnej maľby či tvorby trojrozmerných objektov. Pomocou týchto znalostí a ich kombináciou je žiak schopný spracovať konkrétne zadania pre prax – ilustrácie, komiks, logo a dizajn manuál, vizuálny štýl, plagát, úprava tlačovín, časopisov a kníh, knižná väzba, obalový dizajn, charakterový dizajn, tvorba voľných grafických listov, návrh poštovej známky, vizuál webstránky a pod. Je schopný koncepčnej práce a kultivuje kreatívne myslenie.

Študent odboru Propagačná grafika počas štyroch rokov nadobudne vedomosti a praktické zručnosti, s ktorými nájde uplatnenie v grafickom štúdiu, reklamnej agentúre, grafickej dielni alebo ako samostatne činný umelec, grafik, ilustrátor a podobne. Úspešní absolventi môžu pokračovať v štúdiu na vysokých školách umeleckého smeru.