Výsledky prijímacieho konania 2022/2023

Výsledky prijímacieho konania – talentové skúšky 2022/2023

1. Prijatí

2. Neprijatí

3. Neprijatí pre nedostatok miesta


Zoznam uchádzačov bol vytvorený podľa dosiahnutých výsledkov a aj so zohľadnením výberu alternatívneho študijného odboru.

Rozhodnutie o prijatí / neprijatí bude rodičom zaslané cez schránku slovensko.sk, v prípade neaktívnej schránky doporučenou poštou do vlastných rúk. Rodičia sú povinný do 23. 5. 2022 záväzne potvrdiť nastúpenie na štúdium. 

Uchádzači ktorí vyhoveli kritériám prijímacieho konania a sú prijatí na štúdium v školskom roku 2022/2023 za podmienky, že úspešne ukončia 9. ročník základnej školy. 

 Študenti z Ukrajiny vyhoveli kritériám na prijatie, avšak v zmysle pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky im bude rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí oznámené po 21. 6. 2022