Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Výsledky prijímacieho konania – talentové skúšky 2024/2025
 

Rodič prijatých uchádzačov najneskôr do 22. mája 2024 potvrdí nastúpenie na štúdium prostredníctvom EDUPAGE, prípadne e-mailom zaslaným tlačivom, ktoré je zverejnené na webovej stránke školy. Vo výnimočnom prípade osobným doručením tlačiva.

 

Podľa § 68 odsek 4 školského zákona 245/2008 Z.z.

Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.


Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium


Uchádzači, ktorí vyhoveli kritériám prijímacieho konania, sú prijatí na štúdium v školskom roku 2024/2025 za podmienky, že úspešne ukončia 9. ročník základnej školy.