Dodatok k školskému poriadku - Covid 19

Dodatok k školskému poriadku pre potreby dištančného vzdelávania po dobu trvania pandémie Covid 19

 

Príloha č. 1


V prípade potreby prerušenia vyučovania na návrh ÚVZ SR alebo z iných vážnych dôvodov, 

v záujme plynulého chodu vzdelávania sa podľa možností bude realizovať dištančné vzdelávanie. 

V prípade dištančného vzdelávania budú platiť pre žiakov a učiteľov nasledujúce pravidlá:

1. Dištančné vzdelávanie sa realizuje formou on-line vyučovacích hodín, komunikácie cez EduPage, web stránka,e-mail, aplikácia ZOOM a pod. podľa možností. 

2. Žiak je povinný zúčastňovať sa dištančného vzdelávania, v prípade on-line vyučovania dodržiavať dĺžku vyučovacích hodín a prestávok. 

3. Vyučovací proces počas dištančného vzdelávania sa riadi platným  rozvrhom hodín. Podľa potreby sa môže rozvrh hodín líšiť od bežného rozvrhu hodín. Stanovený rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak i učiteľ.

4. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre dôvody vopred známe, zákonný zástupca žiaka ospravedlní jeho neprítomnosť na vyučovaní prostredníctvom triedneho učiteľa. 

5. Ak sú vopred známe dôvody, žiaka z vyučovania uvoľňuje: - na dobu do piatich dní triedny učiteľ, - na dobu dlhšiu než päť dní riaditeľ  školy prostredníctvom triedneho učiteľa. 

6. Ak sa neplnoletý žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, je zákonný zástupca povinný bezodkladne oznámiť  to triednemu učiteľovi, v  odôvodnených prípadoch najneskôr do dvoch vyučovacích dní. V prípade, že tak neurobia, môže triedny učiteľ považovať ich neprítomnosť na vyučovaní za neospravedlnenú.

 7. Plnoletý žiak sa ospravedlňuje sám, spôsobom uvedeným v odsekoch 4 až 6, na dobu dlhšiu ako 5 dní musí plnoletý žiak predložiť lekárske potvrdenie.

8. Nie je možné robiť akékoľvek zvukové či obrazové záznamy vyučovacích hodín, resp. porád pedagogických zamestnancov bez súhlasu dotknutých osôb. 

9. Počas on-line hodín zapína a vypína mikrofóny žiakov len vyučujúci.

10. Ak to technické vybavenie žiakovi dovoľuje, má počas on-line vyučovania zapnutú kameru.

11. Zákonný zástupca žiaka je povinný oznámiť triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim svojho dieťaťa dôvody jeho neúčasti na dištančnom vzdelávaní a prípadné technické prekážky. 

12.  Žiak je povinný aktívne sa zapájať a komunikovať počas on-line hodín. Ak sa bez ospravedlnenia vzdiali z vyučovacej hodiny a nereaguje na výzvu vyučujúceho, jeho absencia bude považovaná za neospravedlnenú

13. Za tri neodôvodnené a neospravedlnené neskoré príchody na vyučovaciu hodinu je žiakovi udelená 1 neospravedlnená hodina

14. Žiaci i učitelia dodržiavajú zásady slušnej a korektnej elektronickej komunikácie, prejavujúc si tak vzájomnú úctu.

15. Od žiakov sa očakáva ich samostatná práca, ku ktorej ich vyučujúci systematicky vedú. Ak napriek tomu sa žiak dopustí odpisovania pri on-line testoch, písomných prácach, resp. dištančných domácich úlohách (napr. použitie nepovolených zdrojov), bude to považované za porušenie školského poriadku. 

16. Počas dištančného vzdelávania platia rovnaké výchovné opatrenia ako počas prezenčnej výučby.

 

V Bratislave, 24. 8. 2021                                                    

Akad. mal. Milan Pagáč
riaditeľ školy