Keramický dizajn

vedenie študijného odboru >
MgA. Milan Hanko

pedagógovia >
Mgr. art. Ján Ševčík
Mgr. art. Lucia Lizáková
Mgr. art. Gabriela Godová

Je oddelením s najdlhšou tradíciou na Škole úžitkového priemyslu Josefa Vydru. Jeho založenie sa viaže na vznik Školy umeleckých remesiel v Bratislave. V školskom roku 1945 – 1946 začalo medzi prvými pôsobiť keramické oddelenie zásluhou profesora Rudolfa Hornáka, ktorý preniesol odbornú keramickú školu z Modry do Bratislavy. Tento študijný odbor sa stal súčasťou školy, ktorá svojou metodikou práce nadviazala na avantgardné úsilie Bauhausu.

V súčastnosti prepracovaná koncepcia formuje absolventa okrem iných zložiek výchovy najmä súčasnými poznatkami o keramických materiáloch a ich technologických a výtvarných možnostiach spracovania. Študijný program obsahuje tiež osvojenie si základných prostriedkov výtvarného vyjadrovania, výrazových prostriedkov a tvorby kompozície. Žiak súčasne poznáva rozmanitú škálu sveta prírodnín, rastlín a živočíchov, ako aj anatómiu ľudského tela. Na týchto a na poznatkoch o princípoch, vzťahoch a zákonitostiach stavia vlastnú tvorivú predstavivosť, stáva sa flexibilnejším pri realizácii svojich tvorivých podnetov. Manuálne zručnosti žiaka, nadobúdané na predmetoch praxe, musia dosiahnúť takú úroveň, aby neboli prekážkou pri vyjadrení výtvarného zámeru. Keramické prvky pre exteriér a interiér v architektúre, všeobecná úžitková keramika i voľná keramická tvorba sa realizujú spracovaním keramickej hmoty technologickými postupmi, akými sú vytváranie z voľnej ruky, vytváranie na hrnčiarskom kruhu, zalievanie keramickej hmoty do sadrovej formy, zatáčanie profilu do sadrovej formy a kombinácia spomínaných postupov. Popri tvorbe s keramickými materiálmi študenti pracujú s papierovými modelmi, pomocnými materiálmi a postupmi ako sú voskové formy, ťahané sadrové profily, práca s lukoprénom a podobne. Tomuto predchádza dôkladná všeobecná výtvarná príprava. Študent nadobúda skúsenosti a poznatky proporčne v prirodzenom stupňovaní a náročnosti a tým sa stáva remeselná zručnosť prirodzenou.

Tu má svoje miesto uplatňovanie medzipredmetových vzťahov. Komplexnosť výchovy dopĺňa všeobecné umelecko-kultúrne vzdelanie a výtvarná kultúra v širokom spektre. Pracovný čas sa organizuje tak, aby bol študent vedený k maximálnej samostatnosti , najmä vo vyšších ročníkoch, s dôrazom na rozvoj kreativity. V študijnom programe sa vytvára priestor aj pre experiment v prepájaní a aplikácii iných, aj nekeramických materiálov a rôznych výšok vypaľovacich teplôt. Súčasťou výuky je práca v grafických programoch, ktorá študentov pripraví na propagáciu a reklamu vlastnej tvorby, ktorú si môžu vyskúšať počas prezentácie oddelenia na keramických festivaloch a výstavách. Po absolvovaní štúdia na oddelení, študenti pokračujú v príbuzných odboroch na VŠVU, alebo UMPRUM, prípadne humanitných a výtvarných odboroch na iných vysokých školách a univerzitách. Pedagógovia sa aj vo svojom osobnom tvorivom programe plne realizujú v keramických materiáloch a majú za sebou mnohé domáce aj medzinárodné úspechy. Jedným z kritérií ich práce je množstvo úspešných absolventov.