Konzervátorstvo a reštaurátorstvo

vedenie študijného odboru >
Mgr. art. Jana Jasaňová

pedagógovia >
Mgr. art. Marek Polgár
Mgr. art. Jana Hrčková-Stankovianska
Mgr. art. Barbora Drozdová

vedúca študijného odboru >
Mgr. art. Jana Jasaňová

pedagógovia >
Mgr. art. Barbora Drozdová
Mgr. art. Jana Hrčková-Stankovianska
Mgr. art. Marek Polgár

Konzervátorstvo a reštaurátorstvo je spomedzi oddelení Školy úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru najmladším odborom. Bol založený v roku 1980 ako dvojročné pomaturitné štúdium v špecializáciách reštaurovanie drevenej plastiky a reštaurovanie kamenných článkov v architektúre.

Vznik odboru bol podmienený spoločenskou potrebou stredoškolsky vzdelaných reštaurátorov a konzervátorov pre obnovu a reštaurovanie umelecko-historických diel našej minulosti.

Postupnou kryštalizáciou ideového nasmerovania odboru došlo k odlúčeniu špecializácie reštaurovania a konzervovania kamenných článkov a odbor sa užšie špecializoval na reštaurátorské a konzervátorské činnosti pamiatok z dreva, plastík, polychrómovaných drevorezieb, historického nábytku, hodín a množstva predmetov pochádzajúcich zo zbierkových fondov múzeí a galérií.

Oddelenie veľmi úzko spolupracuje s Mestským múzeom a Slovenskou národnou galériou v Bratislave. Tieto inštitúcie poskytujú konkrétne umelecké diela, na ktorých sa v rámci odbornej práce aplikujú všetky metodické a technologické postupy, tak dôležité na osvojenie si náročných reštaurátorských techník. Program výučby odboru je realizovaný štvorročným štúdiom, ktoré sa končí praktickou a teoretickou maturitnou skúškou. V rámci štúdia žiaci absolvujú výtvarnú prípravu, kreslenie a modelovanie, drevorezbu a reštaurátorskú prax. Súčasťou výuky je ich teoretické vzdelanie v oblasti dejín umenia, ikonografie, metodiky pamiatkovej starostlivosti a reštaurátorskej technológie.

Počas existencie tohto odboru Škola úžitkového výtvarníctva v Bratislave vychovala celý rad stredoškolsky vzdelaných reštaurátorov. Absolventi tohto odboru zúročujú svoje vedomosti a praktické zručnosti v múzeách a galériách na celom Slovensku. Nachádzajú uplatnenie aj v reštaurátorských kolektívoch, v rámci ktorých sa zúčastňujú na záchrane a zachovaní nášho kultúrneho dedičstva.