Priemyselný dizajn

vedenie študijného odboru >
Mgr. art. Ivan Luknár, ArtD.

pedagógovia >
akad. soch. Ivan Žákovič
Mgr. art. Andrej Vágner
Mgr. Jaroslav Tomaščík
Mgr. art. Veronika Ort-Mertlová
Mgr. art. Dávid Marcin

Oddelenie priemyselný – produktový dizajn pripravuje žiaka na samostatnú tvorbu v oblasti dizajnu, zameranú na dobovú aktuálnosť.

Štvorročné denné štúdium poskytuje žiakom 1. a 2. ročníka dôkladné zoznámenie sa s celou škálou abecedy výtvarného jazyka, rozvinutie remeselných, technických, technologických znalostí a zručností a modelovanie na počítači. Na predmete výtvarná príprava sa žiaci učia kresliť lineárne, plasticky, perspektívne a priestorovo, proces štylizácie a výtvarnej skratky, budovať výtvarnú kompozíciu a pracovať s farbou. Na predmete odborná prax sa učia pracovať s rôznymi materiálmi, realizovať modely podľa vlastných návrhov pomocou vhodných nástrojov a technológií. Na predmete počítačová grafika sa učia pracovať a tvoriť pomocou grafických programov a 3D modelovania na počítači. Ďalšie predmety sú figurálne a technické kreslenie a písmo. V 2. ročníku pribudnú technológia a dejiny dizajnu.

V 3. a 4. ročníku na predmete odborné navrhovanie riešia a navrhujú žiaci konkrétne dizajnérske úlohy formou skicovania, vytvorenia finálneho návrhu, realizovania modelu alebo 3D tlače a 3D vizualizácie. Rozvíjajú svoje remeselné, technologické a technické znalosti a zručnosti.

Cieľom štúdia na odbore priemyselný – produktový dizajn je pripraviť žiaka, ktorý vie samostatne tvorivo a invenčne reagovať na zadané úlohy, pracovať ako návrhár a realizátor v oblasti priemyselného – produktového dizajnu. Žiak dokáže byť inovačným tvorcom aj pre sériovú výrobu a rovnako aj v oblasti autorského dizajnu. Cieľom vzdelávania v tomto študijnom odbore je aby si absolvent osvojil princípy dizajnérskej tvorby v ideovo – koncepčnej rovine, hľadaní nových tvarov, tvorbu aktuálnych produktov s dôrazom na ich funkčnosť, ergonómiu, ekológiu, enviromentalistiku, recykláciu a trvalo udržateľné zdroje. Žiak ako budúci dizajnér a výtvarník sa má vedieť samostatne orientovať v odbornej problematike aj na základe štúdia dejín umenia a dizajnu a poznávania spoločensko-vedných, vedecko-výskumných a výrobno-priemyselných odvetví v globálnom meradle.