Sklársky dizajn

vedenie študijného odboru >
akad. soch. Viktor Oravec

pedagógovia >
akad. soch. Ivan Žákovič
Mgr. Jaroslav Tomaščík

Štúdium sa uskutoční pod vedením pedagóga akad. soch. Viktora Oravca. Absolvent získa doklad o získanom stupni vzdelania – absolventský diplom s právom používať titul "DiS" (diplomovaný špecialista) Poskytnutý stupeň vzdelania – vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B
Naši študenti absolvujú odborné exkurzie do sklárskych dielní a galérií a nadobudnú znalosti v týchto oblastiach:


Vitráž


Optické brúsenie 


Sklenená plastika


Dizajn nápojového skla


Dizajn svietidiel


Interiérové sklenené prvky


Hutné spracované sklo


Studené sklárske techniky


Tvorba upomienkových predmetov


Sklenený šperk


Sklo v architektúre