Textilný dizajn

vedenie študijného odboru >
Mgr. art. Ildikó Dobešová

pedagógovia >
akad. mal. Iveta Miháliková
Mgr. art. Jana Kuzmová
Mgr. et Ing. Eva Klepáčová

Textilný dizajn ponúka odborné a intelektuálne stredoškolské vzdelanie v oblasti textilného a odevného remesla. Je zamerané na tvorbu úžitkového umenia a udržuje materiálové špecifiká a tvaroslovie týchto médií. V štruktúre výučby idú paralelne odborná, tvorivá časť a všeobecná teoretická časť stredoškolského štúdia. Odborné vyučovanie sa skladá z výtvarnej prípravy, navrhovania, figurálneho kreslenia, praxe, technológie, konštrukcie strihov, modelovania odevov, počítačovej grafiky.

V 1. a 2. ročníku výtvarná príprava a figurálne kreslenie obsahuje cvičenia zaoberajúce sa výtvarnými prostriedkami . Zážitkové postupy pri náuke o farbe , kresbe, linke, rytme, proporciách, komponovaní, abstrahovaní a štylizačných postupoch a práca s PC, sú základom odborného smerovania budúceho dizajnéra. Výtvarná príprava rozvíja estetické vlohy, pestuje vhodné návyky a vkus ako narábať s výtvarným jazykom. Prax je určená na vybudovanie remeselnej zručnosti študenta, predmet technológie na osvojenie teoretických poznatkov zo zdrojov tradičných aj historických textilných techník. Ucelený sumár textilných techník /výšivkárske a čipkárske techniky, ručné tkanie, batik a maľba na textil, sublimačná tlač, pletenie a háčkovanie, konštrukcia a modelácia odevov/ tvorí fundament výtvarného spracovania textilu na tomto oddelení.

V 3. a 4. ročníku sa kladie dôraz na samostatný tvorivý prístup pri riešení výtvarných cvičení a syntézu návrhovej časti s praktickou realizáciou finálneho produktu. Pri práci na zadaných témach sa oboznámia študenti s problematikou riešenia interiérového textilu / záves, vankúš, deka, koberec…/,textilnej hračky, šperku, výtvarného odevu, módneho doplnku a iných textilných aj netextilných artefaktov. V poslednom ročníku sa výučba zameriava aj na experiment, prehodnotenie tradičných textilných techník a oboznámia sa s doplnkovými médiami ako sú papier, plást, kov. Študenti vyrábajú ručný papier, tvoria textilné miniatúry, výtvarné inštalácie a textilné objekty. Pravidelne sa zúčastňujú na profesijných výstavách, módnych prezentáciách a dizajnérskych súťažiach. Organizujeme workshopy, módne prehliadky, reflektujeme zadávania tém na aktuálnu spoločenskú objednávku.

Štúdium končí odbornou maturitou sumarizujúcou nadobudnuté vedomosti z oblasti textilného a odevného dizajnu. Absolventi sú tak pripravení nielen na ďalšie vysokoškolské štúdium, ale aj pre prax ako samostatní dizajnéri presadzujúci inovačné myšlienky v úžitkovom umení.